Międzynarodowa Konferencja Edukacji Kulturalnej – International Conference on Cultural Education

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

W dniach 5-7 października 2018 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, odbędzie
się Międzynarodowa Konferencja Edukacji Kulturalnej.

 

Podczas 3 dni spotkania, uczestnicy będą mieli szansę nabyć konkretne, praktyczne umiejętności i wiedzę na temat różnych metod pracy w edukacji kulturalnej.

Podczas warsztatów oraz grup dyskusyjnych będą mieli również możliwość poznania się, wymiany kontaktów i doświadczeń, tak by społeczność pedagogów/instruktorów/animatorów mogła działać sprawniej i miała dostęp do wiedzy i narzędzi.

 

Warsztaty, wystąpienia i grupy dyskusyjne prowadzić będą specjalnie zaproszeni instruktorzy
z kraju i z zagranicy.

 

Wstęp na wystąpienia i grupy dyskusyjne jest bezpłatny.

 


 

Trochę historii:

 

W 2015 roku w Łodzi Carnival Otwarta Przestrzeń Cyrkowa w Łodzi we współpracy z SANem zorganizowała pierwszy Międzynarodowy Konwent Pedagogiki Cyrku – Cyrkologia. Impreza finansowana była wyłącznie ze środków własnych Fundacji i z wpłat uczestników.

Dzięki zaangażowaniu, oraz determinacji organizatorów, wydarzenie odniosło sukces – na konwencie  pojawiło się ponad 100 osób. Podczas 3 dni odbyły się warsztaty praktyczne,
z profesjonalnymi instruktorami z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Kanady, prezentacje oraz wykłady a także grupy dyskusyjne.
Spotkania, dyskusje, wymiany myśli zaowocowały m.in.:

-projektem Social Circus without Borders zrealizowanym w latach 2017-2018 w ramach Funduszy Wyszehradzkich

-przystąpieniem FMP do Europejskiej Organizacji Cyrków Młodzieżowych (EYCO)

-zalążkiem rozmów o powstaniu Sieci Pedagogów Cyrku zrzeszających osoby i organizacje działające w obrębie rozwoju pedagogiki cyrku.

 

Na konwencie wyrażone zostało mocne życzenie o organizowaniu corocznego, globalnego spotkania.

 



Z różnych względów, stworzenie tak dużej imprezy nie było możliwe przez trzy kolejne lata.

Jednak nasza determinacja oraz stałe wysiłki w tworzeniu spotkania zostały nagrodzone potrójnym finansowaniem. Dlatego pod inną nazwą, jednak z tymi samymi celami wracamy do Was z MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĄ EDUKACJI KULTURALNEJ 2018.


 

Dlaczego warto wziąć udział?

 

Zapraszamy przede wszystkim osoby zajmujące się edukacją kulturalną:

 • instruktorów z domów kultury, instytucji
  i organizacji związanych z edukacją kulturalną
 • animatorów i pedagogów prowadzących zajęcia z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi
 • pracowników szkół specjalnych i osoby pracujące z dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami
 • wszystkich profesjonalnych-amatorów,
  którzy chcą rozwijać swój warsztat

 

Podczas Konferencji można:

 

 • Zdobyć nowe, praktyczne umiejętności,
  które wykorzystamy w pracy
 • Zainwestować w swoją wiedzę i rozwój i spędzić aktywnie 3 dni w gronie osób z pasją
 • Zainspirować się i polepszyć swoje metody pracy
 • Poznać nowych ludzi i spotkać znajomych
 • Mieć wpływ na rozwój edukacji kulturalnej

 

Program Konferencji:

Prezentujemy wstępny grafik spotkania. Dokładne rozplanowanie wystąpień wymaga jeszcze potwierdzenia ze strony prowadzących.

 

Niektóre tematy grup dyskusyjnych:

 • GRUPA DYSKUSYJNA 1: wymiana doświadczeń – jak pracować z odbiorcami – co nas spotyka i jak sobie z tym radzimy.
 • GRUPA DYSKUSYJNA 2: propozycje ze zgłoszeń
 • GRUPA DYSKUSYJNA 3: prezentacja przestrzeni kulturalnych z krajów Wyszehradu
  w ramach dofinansowania z Funduszu Wyszehradzkiego.
 • GRUPA DYSKUSYJNA 4: propozycje ze zgłoszeń
 • GRUPA DYSKUSYJNA 5: sieciowanie edukatorów kultury
 • GRUPA DYSKUSYJNA 7: edukator a administracja – co ułatwia a co utrudnia pracę
  w instytucji/organizacji – jak możemy poprawić sytuację

 harmonogram konferencja pl

Cena:

 

Wystąpienia i grupy dyskusyjne, w ramach konferencji to bloki otwarte (bezpłatne).

Udział w warsztatach z Dorothee Rohrer, Klaunem Tomi  i Rafałem Mikołajewskim jest płatny.

Do wyboru :

I OPCJA

140zł/3 dni PIĄTEK-NIEDZIELA (6h warsztatów),

II OPCJA

100zł/2 dni SOBOTA I NIEDZIELA (4,5h warsztatów)

III  OPCJA

50zł/1 dzień TYLKO PIĄTEK (1,5h warsztatów).

 

Zapisy na warsztaty, wystąpienia i grupy dyskusyjne:

Wypełnij formularz : Formularz zapisów na Warsztaty


 

Lunch:

Podczas konferencji istnieje możliwość wykupienia obiadów (opcja wyłącznie wegetariańska), które będą serwowane na miejscu podczas przerwy obiadowej. Koszt obiadu to 20 zł za porcję.

Obowiązują zapisy na ofertę lunchową, aby skorzystać, wypełnij formularz.


 

Więcej informacji:
www.cyrkologia.pl

na Facebooku wydarzenia: link

a także na stronach: www.carnival.com.pl i www.miastoprojekt.org

Kontakt: carnival.lodz@gmail.com

Zadanie Międzynarodowa Konferencja Edukacji Kulturalnej jest realizowane
dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Projekt Realizowany w ramach Visegrad Standard Grant.

 

logo info na www konferencja

 

 

International Conference of Cultural Education will be held on 5-7 October 2018 at The M.Edelman Dialogue Center in Łódź.

 

During the 3 days of the meeting, participants will have an opportunity to acquire specific, practical skills and knowledge about different methods of work in cultural education.

 

During the workshops and discussion groups they will also have the opportunity to get to know each other and exchange contacts and experiences, so that the community of pedagogues / instructors / organizers of cultural activities could operate more efficiently and have access to knowledge and tools.

 

Workshops, lectures and discussion groups will be led by specially invited instructors from Poland and abroad.

 

Admission to lectures and discussion groups is free.


 

A BIT OF HISTORY:

 

In 2015 in Łódź, the Carnival Open Circus Space in Łódź in cooperation with SAN organized the first International Convention of Circus Pedagogy – Cyrkologia. The event was financed exclusively from the Foundation’s own resources and from participants’ contributions.

Thanks to the commitment and determination of the organizers, the event was successful – at the convention there appeared more than 100 people. During the 3 days the practical workshops with professional instructors from Poland, Germany, Great Britain and Canada took place as well as presentations, lectures and discussion groups.

 

Meetings, discussions and exchange of ideas resulted in, among others:

- Social Circus without Borders project realized in 2017-2018 as a part of the Visegrad Funds

- participation of the FMP to the European Youth Circus Organization (EYCO)

-the background of discussion about the creation of the Circus Pedagogues Network associating individuals and organizations operating within the development of circus pedagogy.

At the convention, there appeared a strong wish to organize an annual global meeting.


 

For various reasons, the creation of such a large event was not possible for three consecutive years. However, our determination and constant efforts in creating the meeting were rewarded with triple financing. Therefore, under a different name, but with the same goals, we come back to you with the INTERNATIONAL CONFERENCE OF CULTURAL EDUCATION.


 

WHY IS IT WORTH TO TAKE PART?

 

First of all, we invite people involved in cultural education:

- instructors from cultural centers, institutions and organizations related to cultural education

- animators and educators conducting classes with children, youth and adults

- special school employees and people working with children and people with disabilities

- all professional amateurs who want to develop their skills

 

DURING THE CONFERENCE, YOU CAN:

 

- get new, practical skills that You  will use at work

- invest in Your knowledge and development and spend 3 days actively among people with passion

- inspire and improve Your methods of work

- meet new people and friends

- have an impact on the development of cultural education

 


 

CONFERENCE PROGRAMME:

We present the preliminary schedule of the meeting. Precise layout of speeches requires further confirmation from the lecturers.

 

Some topics for discussion groups:

 • DISCUSSION GROUP 1: exchange of experiences – how to work with recipients – what happens to us and how we deal with it.
 • DISCUSSION GROUP 3: presentation of cultural spaces from the Visegrad countries as part of co-financing from the Visegrad Fund.
 • DISCUSSION GROUP 5: networking of cultural educators
 • DISCUSSION GROUP 7: educator and administration – what facilitates
  and what hinders work in the institution / organization – how we can improve the situation

JPG SCHEDULE ENG


 

Fees:

 

Lectures  and discussion groups are free of charge..

There is charge for participation in workshops with: Dorothee Rohrer, Clown Tomi and Rafał Mikołajewski..

 

Payment options :

I OPTION

140zł/3 days Friday-Sunday (6h workshops),

II OPTION

100zł/2 dni Saturday and Sunday (4,5h workshops)

III  OPTION

50zł/1 day only  Friday (1,5h workshops).

To sign-up for workshops, speeches and discussion groups:

Fill the form  : Fill in the formular

Lunch:

During the venue, there is possibility to buy lunch (vegetarian option only) that are served at lunchtime at the place. One portion costs 20 pln.

There is an obligatory sign-up for lunch offer. To do so:: Fill in formhere

For more information:
www.cyrkologia.pl

Facebook event: link

or on sites:: www.carnival.com.pl i www.miastoprojekt.org

Contact: carnival.lodz@gmail.com


 

Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.
Project: International Conference on Cultural Education is implemented thanks to co-financing from budget of the City of Łódź. Projekt is implemented thanks to financial support of Visegrad Grant.

 

logo info na www konferencja