Statut

fmp+logo

STATUT Fundacji Miasto Projekt

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (j.t. Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) Fundatorzy – ustanowionej na mocy oświadczenia woli złożonego w akcie notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
w Toruniu reprezentowanej przez Notariusz Agatę Wrzecionkowską – Fundacji Miasto Projekt, zwanej dalej Fundacją;, ustalają statut Fundacji o następującej treści:

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pełna nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Miasto Projekt. Oprócz pełnej nazwy Fundacja może posługiwać się skrótem Miasto Projekt, pieczęcią oraz logotypem;
 2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych;
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister zajmujący się kulturą.
 6. Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie upowszechniania różnych form działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej, ekologicznej, i społecznej  a w szczególności:

 1. Inicjowanie postaw twórczych i tworzenie warunków do rozwijania potencjału twórczego;
 2. Wspieranie, inicjowanie oraz promocja szeroko rozumianej działalności artystycznej i kulturalnej;
 3. Wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki;
 4. Tworzenie programów społeczno- edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury, współpracy międzynarodowej i ekologii;
 5. Propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia;
 6. Promowanie idei ochrony dóbr kultury i dziedzictwa;
 7. Wsparcie i promocja turystyki;
 8. Wspieranie, inicjowanie oraz promocja i realizacja badań naukowych
  i projektów edukacyjnych, szkoleń edukacyjnych dla grup i osób podejmujących i umacniających inicjatywy kulturalne i społeczne;
 9. Współpraca ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, mediami, administracją publiczną;
 10. Promocja i organizacja wolontariatu;
 11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych a także animatorów kultury i grup wykluczonych;
 12. Działalność na rzecz wspierania, rozwijania i umacniania aktywności społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii społecznej;
 13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia
  i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 

 

Fundacja realizuje swe cele przez:

 1. Organizowanie warsztatów, wystaw, wykładów, pokazów, parad, dyskusji, koncertów, spektakli, festiwali, plenerów, konkursów, konferencji, spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów, korepetycji, projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych, wycieczek i obozów wakacyjnych i krajoznawczych;
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych
  i rekreacyjnych, wymian międzynarodowych i wewnątrz kraju, staży, spotkań, wyjazdów studyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej
  i turystycznej, promocja i wsparcie wolontariatu;
 3. Działalność o charakterze szkoleniowym oraz działalność edukacyjną w kraju
  i za granicą;
 4. Działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną materiałów związanych z kulturą i sztuką;
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej;
 6. Prowadzenie rozgłośni radiowej, programu telewizyjnego, internetowego itp.;
 7. Działalność translatorską w zakresie zgodnym z celami statutowym;
 8. Inicjowanie oraz koordynację programów rezydencjalnych dla artystów, kuratorów i animatorów kultury;
 9. Prowadzenie pracowni artystycznych;
 10. Współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym
  i regionalnym w kraju i poza jego granicami;
 11. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
 12. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;
 13. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i innymi instytucjami publicznymi;
 14. Aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych
  i ekonomicznych.
 15. Udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom
  i organizacjom pozarządowym, jak również finansowanie stypendiów;
 16. Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji;
 17. Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Fundacji;
 18. Prowadzenie działań charytatywnych;
 19. Utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą;
 20. Organizację pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży;
 21. Działania o charakterze renowacyjnym i readaptację budynków na potrzeby realizacji celów Fundacji;
 22. Organizację i prowadzenie biura i innych pomieszczeń służących realizacji celów Fundacji;
 23. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji;
 24. Odbudowa procesów społeczno- gospodarczych w zdegradowanych obszarach miejskich
 25. Adaptacja budynków, także zabytkowych na cele kulturalne i społeczne
 26. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
 27. Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną, z której przychód jest
  w całości przeznaczony na działania statutowe.
 28. Cele Fundacji mogą ulec zmianie.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

 

Organami Fundacji są:

Rada Fundacji, zwana dalej „Radą Fundacji”, oraz

Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

Rada może powołać stałe komisje i inne ciała o charakterze doradczym
i opiniodawczym.

 

Zarząd Fundacji:

 1. Fundacją kieruje Zarząd, który wybierany jest przy powołaniu pierwszego Zarządu przez Fundatorów, a później przez Radę Fundacji;
 2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej kadencji;
 3. W trakcie działania Fundacji członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji na podstawie uchwał podejmowanych większością głosów.
 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia;
 5. Wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji;
 6. Umowy z członkami zarządu zawiera w imieniu Fundacji ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik.

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, dysponuje jej majątkiem, odpowiada
  za jej wyniki finansowo – gospodarcze i społeczne oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz;
 2. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis:
 3. Jednego członka zarządu w przypadku zaciągania zobowiązania do 20.000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
 4. Dwóch członków zarządu w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej kwoty 20.000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
 5. Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie Fundacji wymagany jest podpis jednego członka Zarządu
 6. Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przed grantodawcą
  w ramach projektów realizowanych przez Fundację wymagany jest podpis jednego członka Zarządu
 7. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu
 8. Dopuszcza się reprezentowanie Fundacji przez nieobecnego członka Zarządu przez ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego członka Zarządu lub członka Rady Fundacji lub członka innych organów Fundacji.
 9. Uchwały Zarządu wymagane są w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Fundacji. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu (tzn. 14 dni wcześniej). Uchwały Zarządu zapadają większością głosów;

 

KOMPETENCJE ZARZĄDU FUNDACJI

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Fundacji w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 4. Uchwalanie planów działalności Fundacji.
 5. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 6. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Fundacji.
 7. Powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Fundacji funduszy do określonych zadań.

 

 

 1. Zarząd ma prawo podjąć decyzję o utworzeniu innych organów Fundacji;
 2. Zarząd uprawniony jest do dokonywania zmian w statucie Fundacji, także
  w zakresie zmian celów Fundacji.
 3. W szczególności Zarząd kieruje realizacją celów statutowych Fundacji, administruje jej majątkiem i nadzoruje wszelką działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.

RADA FUNDACJI

 1. Rada Fundacji składa się z osoby Fundatora oraz członka Rady Fundacji;
 2. Członek Rady Fundacji powoływany jest na okres pięcioletniej kadencji;
 3. Pierwszy skład Rady Fundacji wyznacza Fundator;
 4. W trakcie działania Fundacji, członkowie Rady Fundacji powoływani są
  i odwoływani poprzez cały skład Zarządu oraz Fundatorów na podstawie uchwał podejmowanych większością głosów w tajnym głosowaniu. Przepis
  5 ust. 3 stosuje się odpowiednio;
 5. Przed upływem kadencji Członka Rady Fundacji, Zarząd i Fundator powołują nowego członka Zarządu;
 6. Dotychczasowy Członek Rady Fundacji może wskazać osobę, która powinna być wybrana do Rady Fundacji w jego miejsce. Do powołania takiej osoby dochodzi z chwilą podjęcia uchwały poprzez członków Zarządu i Fundatora;
 7. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
 • Złożenia rezygnacji,
 • Odwołania w wyniku:

−        Nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Rady przez kolejne 3 posiedzenia,

−        Działania w sposób niezgodny z celem i statutem Fundacji.

−        Śmierci.

 1. Na wniosek Zarządu lub Fundatora Rada Fundacji może przyjąć do swojego składu więcej członków;
 2. Zwiększeniu ilości członków Rady Fundacji decyduje uchwała Zarządu
  i Fundatora podejmowana większością głosów w tajnym głosowaniu.
 3. Członkom Rady Fundacji przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów służbowych,
 4. Rada obraduje na posiedzeniach zgodnie z przyjętym przez nią regulaminem.
 5. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Zarząd;
 6. Posiedzenia zwołuje Fundator z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na pół roku, albo w okresach krótszych na żądanie Zarządu lub członka Rady.
 7. Ustalenia Rady zapadają w formie uchwał. Dla ważności uchwały wymagana jest większość głosów członków Rady fundacji. Uchwały Rady podpisuje Fundator i Członek Rady Fundacji.

KOMPETENCJE RADY FUNDACJI

 

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. Określenie kierunków działalności Fundacji,
 2. Przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu, nadzorowanie
  i dokonywanie oceny pracy Zarządu i przedstawianie wniosków ministrowi właściwemu,
 3. Opiniowanie Statutu Fundacji,
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 5. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
 6. Określenie zasad wynagradzania Zarządu oraz pracowników Fundacji,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną Fundacją, jak też przystąpienia Fundacji do innych osób prawnych, co może nastąpić zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd, Fundatora lub ministra właściwego.

 

INNE ORGANY FUNDACJI

 1. Na wniosek Zarządu lub Fundatora może zostać powołana Rada Naukowa Fundacji;
 2. Rada Naukowa Fundacji zostaje powołana uchwałą Zarządu podejmowana większością głosów w jawnym głosowaniu.
 3. W skład Rady Naukowej Fundacji mogą wchodzić osoby ze kręgu politycznego, gospodarczego, kulturalnego lub społecznego województwa, kraju lub świata;
 4. Członkowie Rady Naukowej Fundacji stanowią organ reprezentacyjny Fundacji w swoich kręgach;
 5. Członkowie Rady Naukowej Fundacji mogą wnosić wnioski dotyczące działań Fundacji;
 6. Wnioski Członków Rady Naukowej Fundacji muszą być zatwierdzone większością głosów przez Zarząd i Radę Fundacji w jawnym głosowaniu.
 7. Członkom Rady Naukowej Fundacji przedstawia się sprawozdanie
  z działalności Fundacji;
 8. Członkowie Rady Naukowej Fundacji powinni wspierać i propagować działalność Fundacji.

 


ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK FUNDACJI

 

 1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski, na który składa się kwota przekazana przez Fundatorów w wysokości 2500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Z sumy przekazanej na fundusz założycielski, kwota 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

Środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. Dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
 2. Darowizn, spadków, zapisów, zbiórek i imprez publicznych,
 3. Dotacji na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej i inne podmioty,
 4. Grantów, projektów i innych funduszy celowych,
 5. Działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych;
 6. Odsetek bankowych oraz inwestycji w papiery wartościowe,
 7. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd podejmie uchwałę o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi spadkowe.

Wpływy z działalności statutowej odpłatnej

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich;
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

 1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym
  rok kalendarzowy.
 2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji, a w szczególności:
 • Strukturę wydatków;
 • Limit wydatków na koszty funkcjonowania Fundacji;
 1. Plan finansowy uchwala i zatwierdza Zarząd Fundacji w konsultacji z Radą Fundacji;
 2. Działalność Fundacji podlega rocznej kontroli finansowej odpowiedniego ministra.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych w następującym zakresie:

11.0           Produkcja napojów

18.11.Z     Drukowanie gazet

32.30.Z    Produkcja sprzętu sportowego

32.40.Z    Produkcja gier i zabawek

47.25.Z     Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z     Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z     Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z     Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z      Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z     Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet

49.3          Pozostały transport lądowy pasażerski

49.31.Z     Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.42.Z     Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

55.10.Z     Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z     Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10        Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.10.A    Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B    Ruchome placówki gastronomiczne

56.2           Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.21.Z     Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z    Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z    Przygotowywanie i podawanie napojów

58.11.Z     Wydawanie książek

58.13.Z     Wydawanie gazet

58.14.Z     Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

59.11.Z      Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z     Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi

59.14.Z     Działalność związana z projekcją filmów

68.10.Z     Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi

73.11.Z     Działalność agencji reklamowych

73.20.Z    Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z     Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z    Działalność fotograficzna

74.30.Z    Działalność związana z tłumaczeniami

77.11.Z      Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

79.12.Z     Działalność organizatorów turystyki

81.21.Z     Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

82.11.Z     Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

85.51.Z     Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych

85.52.Z    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.60.Z    Działalność wspomagająca edukację

90.01.Z    Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z    Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z    Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z    Działalność obiektów kulturalnych

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku, podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia
  „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie zarządu, którzy podejmują uchwały jednogłośnie, chyba, że uchwała w przedmiocie likwidacji stanowi inaczej.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.